زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان دانشگاه با توجه به بازخوردهای ذی‌نفعان، مجدداً تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی از ابتدای آبان 1396 مستقر گردید. تحلیل و طراحی این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، مدیریت کارگزینی و مرکز فاوا دانشگاه و پیاده‌ُسازی آن نیز توسط مرکز فاوا انجام شده است.
با استقرار این زیرسامانه جدید و بهره‌برداری از امکانات آن، زیرسامانه قبلی نیز غیرفعال شد.