فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت کامل الکترونیکی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی دانشگاه طراحی و پیاده‌سازی گردید. طراحی این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، معاونت اداری و مالی و مرکز فاوا دانشگاه انجام پذیرفته و پیاده‌ُسازی آن نیز توسط مرکز فاوا انجام شده است. لازم به ذکر است که از نیمه خردادماه سال جاری با استقرار این فرایند، فرایند کاغذی قبلی حذف شده است.

امکانات این سیستم عبارت است از:

  • درخواست انجام مرخصي از طريق پورتال پویا
  • امکان تأييد مدير و سرپرست
  • ارائه گزارش مرخصي‌های استحقاقي
  • ارائه گزارش مرخصي‌های ذخيره شده

اعضای محترم هیات علمی از طریق پورتال پویا و منوی اداری می‌توانند به این فرایند دسترسی داشته باشند.