دامنه رایانامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر یافت.

پیش از این دامنه رایانامه دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به alumni.um.ac.ir@ تغییر می‌کرد که با سیاست جدید و برای سهولت ارتباط دانش‌آموختگان، دامنه آن‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند.

لازم‌ به ذکر است که رایانامه‌هایی که به دامنه‌های قبلی دانشجویی و دانش‌آموختگی (stu.um.ac.ir@ و alumni.um.ac.ir@) ارسال ‌شود، بر روی دامنه جدید نیز دریافت شده و این تغییرات هیچ تاثیری در سابقه و آرشیو رایانامه‌های آنان نخواهد گذاشت.

از این به بعد تمامی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی دارای رایانامه با دامنه mail.um.ac.ir@ خواهند بود.