سامانه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند ترفیع اعضای هیات علمی توسط مرکز فاوا دانشگاه پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری مدیریت فرایندها، معاونت آموزشی،‌ معاونت پژوهشی و مرکز فاوا دانشگاه انجام پذیرفته که با پایان برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی، آماده بهره‌برداری و استقرار می‌باشد.

فرم‌های ترفیع اعضای هیات علمی در نسخه جدید این سامانه شامل بخش‌های زیر است:

  • اطلاعات فردی

در این بخش اطلاعات شخصی به علاوه مواردی همچون تاریخ آخرین حکم ترفیع، حالت استخدامی، نوع هیات علمی، مرتبه علمی شروع استخدام، نوع ایثارگری، وضعیت تاهل و سوابق تحصیلی عضو هیات علمی قابل مشاهده است.

  • کمیت تدریس

این بخش شامل دو قسمت دروس تدریس شده و راهنمایی پروژه کارشناسی است. اطلاعات دروس تدریس شده از سامانه آموزش دانشگاه (ثبت این اطلاعات توسط آموزش هر دانشکده صورت می‌گیرد) اطلاعات راهنمایی پروژه کارشناسی از سامانه پژوهشی دانشگاه (ثبت این اطلاعات توسط عضو هیات علمی و از طریق پرتال پویا صورت می‌گیرد ) به‌دست می آید. همچنین راهنمایی و مشاوره پروژه و رساله تحصیلات تکمیلی در بخش پژوهش و براساس طرح های پژوهشی شماره 3 اعمال می‌شود.

  • کیفیت تدریس

در این بخش اطلاعات میانگین نمره ارزیابی 2 نیم‌سال گذشته دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به همراه نمره ارزیابی دانش‌آموختگان ممتاز از سامانه ارزشیابی دانشگاه خوانده شده و نمره نهایی آن با توجه به فرمول نمایش داده شده در همین بخش محاسبه می‌گردد.

  • پژوهش

کلیه اطلاعات بخش پژوهش از سامانه پژوهشی دانشگاه احصا می‌شود که اغلب توسط عضو هیات علمی از طریق پرتال پویا تکمیل گردیده است. از جمله مواردی که در این بخش مشاهده می‌شود می‌توان به مقالات علمی پژوهشی، خلاصه مقاله، راهنمایی یا مشاوره رساله تحصیلات تکمیلی، ترجمه کتاب و غیره اشاره نمود.

  • فناوری

اطلاعات این بخش نیز سامانه پژوهشی به‌دست می‌آید که اغلب توسط عضو هیات علمی از طریق پرتال پویا تکمیل می‌شود. از جمله مواردی که در این بخش مشاهده می‌شود می‌توان به اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج، طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی، فناوری و کسب رتبه در جشنواره‌های داخلی و خارجی اشاره نمود.

  • کارنامه تفصیلی عملکرد

در این بخش امتیاز کلیه بخش‌ها به صورت جمع‌بندی و تفکیک سالانه به همراه حداقل امتیازها و ضرایب و امتیازهای ذخیره، نمایش داده می‌شود که در انتهای گردش فرم برای عضو هیات علمی قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین در این سامانه علاوه بر بخش‌های گنجانده شده در فرم ترفیع اعضای هیات علمی رسمی، بخش جدیدی تحت عنوان اجرایی افزوده شده است که شامل سه بخش راه‌اندازی آزمایشگاه، سوابق اجرایی و شرکت در کارگاه‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی است. کلیه اطلاعات این بخش نیز از سامانه پژوهشی دانشگاه دریافت می‌شود.