سامانه اضافه کار کارکنان دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند محاسبه و تائید اضافه کار توسط مرکز فاوا دانشگاه پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری مدیریت فرایندها، مدیریت کارگزینی و مرکز فاوا دانشگاه انجام پذیرفته بود که با پایان برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی، آماده بهره‌برداری و استقرار می‌باشد.