دوره تخصصي «آشنايي مقدماتي با زبيكس» به مدت 8 ساعت ويژه كارشناسان فاواي دانشكده‌ها و مديريت‌ها با هماهنگي مديريت منابع انساني، تشكيلات و فرايندهاي دانشگاه، برنامه‌ريزي شده است كه در دو گروه در محل اتاق شوراي مركز فاوا دانشگاه  روزهاي سه‌شنبه  25 بهمن و 2 و 9 و 16 اسفند1401 برگزار می گردد.

IMG ۲۰۲۳۰۲۱۴ ۰۹۳۰۲۰

IMG ۲۰۲۳۰۲۱۴ ۰۹۳۰۳۰

IMG ۲۰۲۳۰۲۱۴ ۰۹۳۱۰۱

 

IMG ۲۰۲۳۰۲۱۴ ۱۱۲۰۴۷IMG ۲۰۲۳۰۲۱۴ ۰۹۳۱۰۶