روز دوشنبه 3 بهمن ماه جلسه ای با حضور ریاست و کارشناسان مسئول فاوا آستان قدس با ریاست و کارشناسان مرکز فاوا دانشگاه فردوسی برگزار گردید.

photo 2023 01 23 12 45 26