جلسه کارگروه تخصصی حفاظت و امنیت روز سه شنبه 28 دی ماه بصورت حضوری در سالن شورا مرکز فاوا برگزار گردید، این جلسه ماهانه جهت بهبود امنیت سامانه ها و تعامل با آزمایشگاه آپا برگزار گردید. اعضای جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • آقای دکتر حسینی سنو
  • آقای دکتر کاهانی
  • آقای دکتر میلانی فرد
  • آقای مهندس حافظی
  • آقای مهندس شکری
  • آقای مهندس باقری
  • خانم مهندس مرجانی
  • خانم مهندس حسینی

۲۰۲۲۰۱۱۸ ۰۸۴۸۴۸