پروسه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 از تاریخ شنبه 18 لغایت 22 دی ماه با تلاش همکاران مرکز فاوا با موفقیت و رضایتمندی انجام گرفت.

20220108 101225