دكتر محسن كاهاني، استاد دانشكده مهندسي، رئيس مركز فاوا و مدير آزمايشگاه تخصصي آپا و فناوري وب دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان فناور برتر دانشگاه انتخاب شد.

مراسم تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه فردوسي مشهد روز چهارشنبه 24 آذرماه 95 درسالن همايش دكتر رحيمي زاده دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزارشد كه در اين مراسم پژوهش گران و فناوران برتر دانشگاه در سال گذشته معرفي شدند.