روز چهارشنبه 15 دی ماه 1400 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر رحیم نیا معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع و دکتر پویا، دکتر کاهانی، دکتر ابریشمی ، دکتر میلانی  و برخی دیگر از همکاران مرکز فاوا و معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با موضوع بررسی سامانه های کاربردی دانشگاه در سالن شورا مرکز فاوا برگزار گردید.