دامنه رایانامه‌های دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر کرد.
بنا بر مصوبه شوراي فاوا دانشگاه فردوسي مشهد و از تاريخ 9/8/1395 دامنه رایانامه‌های دانشجویان که به‌صورت stu.um.ac.ir@ بود به mail.um.ac.ir@ تغییر کرد و دانشجویان برای مکاتبات خود می‌توانند از دامنه جدید استفاده نمایند. ضمناً رایانامه‌هایی که به دامنه قبلی (stu.um.ac.ir@) ارسال می‌شود، همچنان بر روی دامنه جدید دریافت می‌شود.
لازم به ذکر است که دامنه رایانامه دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به alumni.um.ac.ir@ تغییر می‌نماید و سابقه آن نیز به‌صورت کامل منتقل می‌شود.