جلسه مجازی کارگروه سامانه ها / نرم افزارهای دانشگاه های سطح یک با سرپرستی دکتر حسینی سنو سه شنبه 29 تیر ماه ساعت 18برگزارگردید. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • آقای دکتر خیام باشی دانشگاه اصفهان
  • آقای دکتر حسینی دانشگاه فردوسی مشهد
  • آقای دکتر امینی دانشگاه شریف
  • آقای دکتر صالحی دانشگاه تهران
  • آقای دکتر فرهادنیا دانشگاه تبریز
  • آقای دکتر شفیع نژاد دانشگاه تربیت مدرس
  • آقای دکتر دیانت دانشگاه علم و صنعت

دستور جلسه:

1- بررسی تضمین / کنترل کیفیت دانشگاه ها
2- ادامه بحث جلسه قبل (کنسرسیوم)