روز سه شنبه 8 تیرماه دکتر حسینی ریاست مرکز فاوا به همراه دکتر میلانی فرد ، مهندس باقری و مهندس شکری از شرکت پارت بازدید کردند.

10

9

0307