در روز سه شنبه 8 تیر ماه دکتر حسینی ریاست مرکز فاوا به همراه دکتر میلانی فرد ،مهندس باقری ، مهندس شکری و مهندس حجی زاده از خوابگاه هاي فجر و پرديس جهت بررسی وضع شبکه و دیگر موارد فنی خوابگاه ها بازدید کردند.

2

4

3