روز سه شنبه 7 اردی بهشت ماه  1400 جناب آقای دکتر حسینی ریاست مرکز فاوا و معاون محترم آقای مهندس آرامجو و مسئولین واحدها از موزه مفاخر دانشگاه بازدید کردند.

IMG 0190

IMG 0028IMG 0057IMG 0077