اولین نشست مجازی سال1400 همکاران مرکز فاوا روز شنبه 14 فروردین ماه با حضور دکتر حسینی سنو و سخنرانی ایشان و سرپرست واحد ها انجام شد.

14001