روز سه شنبه 12 اسفندماه 1399 جلسه ی حضوری با حضور دکتر ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی در خصوص وبگاه مرکز مفاخر در سالن شورای مرکز فاوا برگزار گردید.
photo 2021 03 02 09 13 44