جلسه مجازی کارگروه سامانه ها / نرم افزارهای دانشگاه های سطح یک با سرپرستی دکتر حسینی سنو دو شنبه 27 بهمن ماه ساعت 20 برگزارگردید. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • آقای دکتر خیام باشی دانشگاه اصفهان
  • آقای دکتر حسینی دانشگاه فردوسی مشهد
  • آقای دکتر امینی دانشگاه شریف
  • آقای دکتر صالحی دانشگاه تهران
  • آقای دکتر فرهادنیا دانشگاه تبریز
  • آقای دکتر شفیع نژاد دانشگاه تربیت مدرس
  • آقای دکتر دیانت دانشگاه علم و صنعت

در این جلسه سندی که با محوریت دانشگاه فردوسی مشهد آماده شده بود به تصویب رسید تا در جلسه روسای دانشگاه ها مطرح شود.

WhatsApp Image 2021 02 16 at 08.02.16