انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399 از تاریخ شنبه 20 لغایت 25 دی ماه انجام گرفت.

انتخاب واحد مذکور پس از تلاش فراوان همکاران در مرکز فاوا و ارائه پیشنهاد توسط ایشان جهت تفکیک زمانی برای هر گروه که  با همکاری مدیریت آموزشی صورت پذیرفت، موجب شد تا سطح بالای رضایتمندی را به همراه داشته باشد، همچنین در این راستا ارتقا منابع سخت افزاری نیز صورت گرفته است.

نمودارهاي مربوط به انتخاب واحد نیمسال 1400-1399 بر اساس تعداد دانشجويان انتخاب واحد كرده در بازه هاي زماني را نشان مي دهد. براي هر يك از ورودي ها نمودار به صورت مجزا ارايه شده است.

ورودی های 1399

1399

ورودی های 1398

1398

ورودی های 1397

1397

ورودی های 1396 و ما قبل

1396 and before