پنجمین جلسه مجازی کارگروه سامانه ها / نرم افزارهای دانشگاه های سطح یک با سرپرستی دکتر حسینی سنو سه شنبه 23 دی ماه ساعت 20 برگزارگردید. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • آقای دکتر خیام باشی دانشگاه اصفهان
  • آقای دکتر حسینی دانشگاه فردوسی مشهد
  • آقای دکتر امینی دانشگاه شریف
  • آقای دکتر صالحی دانشگاه تهران
  • آقای دکتر فرهادنیا دانشگاه تبریز
  • آقای دکتر شفیع نژاد دانشگاه تربیت مدرس
  • آقای دکتر دیانت دانشگاه علم و صنعت

دستور جلسه ششم کارگروه سامانه ها به قرار زیر بوده است:

آیین نامه ها و دستورالعمل های تهیه شده توسط دانشگاه های مختلف در حوزه فاوا

ساختار مستند سازی سامانه ها

پلتفرم ثبت و تنابدل اطلاعات و مستندات بین مراکز فاوا