( تاریخ ارسال خبر: شنبه 3 مرداد 1394 )

با توجه به لزوم و اهميت استقرار سيستم ‌هاي اطلاعات مديريت در پيشبرد اهداف راهبردي دانشگاه و بر اساس مصوبه شوراي فاوا، اعضای کمیته راهبری MISو روسای کمیته در حوزه های مختلف از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، منصوب شدند.


دکتر کاهانی، رئیس مرکز فاوا، دکتر مهارتی، مدیر برنامه و بودجه، دکتر فراحی، مدیر فرآیندها و ساختار، دکتر مجتبی طهمورث پور، استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، مهندس افخمی، دبیر شورای پژوهشی مرکز هدایت و حمایت فاوا، مهندس میلانی فرد، کارشناس هوش سازمانی و خانم باوفا، کارشناس واحد آمار و اطلاعات از اعضای این کمیته می باشند.
همچنین دکتر کافی در احکامی جداگانه روسای کمیته راهبری MIS در حوزه های مختلف را منصوب کرد.
براساس این احکام دکتر یوسفی به عنوان رئیس کمیته MIS در حوزه فرهنگی و اجتماعی، دکتر بهرامی به عنوان رئیس کمیته MIS در حوزه پژوهش و فناوری، دکتر هاشمی به عنوان رئیس کمیته MIS در حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر باباخانی به عنوان رئیس کمیته MIS در حوزه اداری و مالی، دکتر شاهسونی به عنوان رئیس کمیته MIS در حوزه دانشجویی و دکتر لگزیان به عنوان رئیس کمیته راهبری MIS منصوب شدند.
لازم به ذکر است این کمیته با هدف استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در دانشگاه و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری توسط مدیران دانشگاه طراحی و وظیفه نظارت و مشاوره و پیگیری را بر عهده دارد.