پنجمین جلسه مجازی کارگروه سامانه ها / نرم افزارهای دانشگاه های سطح یک با سرپرستی دکتر حسینی سنو سه شنبه 16 دی ماه ساعت 18 برگزارگردید. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • آقای دکتر خیام باشی دانشگاه اصفهان
  • آقای دکتر حسینی دانشگاه فردوسی مشهد
  • آقای دکتر امینی دانشگاه شریف
  • آقای دکتر صالحی دانشگاه تهران
  • آقای دکتر فرهادنیا دانشگاه تبریز
  • آقای دکتر شفیع نژاد دانشگاه تربیت مدرس
  • آقای دکتر دیانت دانشگاه علم و صنعت

دستور جلسه پنجم کارگروه سامانه ها به قرار زیر بوده است:

  • ایجاد کنسرسیوم برای تولید واستفاده مشترک از تجربیات و خروجی ها (قطعات کد، سامانه و ...)
  • نظام ثبت و بررسی درخواست واحدها برای توسعه سامانه های جدید