چهارمین جلسه مجازی کارگروه سامانه ها / نرم افزارهای دانشگاه های سطح یک با سرپرستی دکتر حسینی سنو سه شنبه 9 دی ماه ساعت 18 برگزارگردید. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • آقای دکتر خیام باشی دانشگاه اصفهان
  • آقای دکتر حسینی دانشگاه فردوسی مشهد
  • آقای دکتر امینی دانشگاه شریف
  • آقای دکتر صالحی دانشگاه تهران
  • آقای دکتر فرهادنیا دانشگاه تبریز
  • آقای دکتر شفیع نژاد دانشگاه تربیت مدرس
  • آقای دکتر دیانت دانشگاه علم و صنعت

دستور جلسه چهارم کارگروه سامانه ها به قرار زیر است:

مراکز فاوا چه اطلاعاتی، با چه فرمتی و در کجا با هم به اشتراک بگذارند

برون سپاری یا درون سپاری

معرفی شرکت های (پیمانکار) موفق در زمینه برون سپاری.

دلایل موفق برون سپاری.

نحوه برون سپاری/چگونگی نظارت بر فرایند برون سپاری و پیمانکار ها/توافق سطح سرویس (SLA)/پیوست فنی /نحوه واگذاری و انتخاب پیمانکار/...

ایجاد کنسرسیوم برای تولید واستفاده مشترک از تجربیات و خروجی های (قطعات کد، سامانه و ...)

سیاست ها/ساختار/نحوه مشارکت/نحوه واگذاری و به اشتراک کذاری/اعضا/نقش هر عضو/نحوه مدیریت/مدیر/پرداختی ها/نقش بخش خصوصی/تبادلات مالی...

Untitled