قبل از انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی، دانشجویان می‌توانند از میان فهرست دروسی که از سوی آموزش دانشکده / گروه آموزشی اعلام می‌شود، دروس انتخابی خود را برای ترم پیش‌انتخاب کنند. به این منظور فرایند الکترونیکی آن پیاده‌سازی شده است که دانشجو، فهرست دروس اعلام شده از سوی دانشکده را بررسی، و درس‌ها‌ی مورد نظر خود را پیش‌انتخاب می‌نماید. پس از پیش‌انتخاب در بازه زمانی مقرر‌شده، دانشجو باید انتخاب واحد نهایی را انجام دهد. انتخاب واحد نیز با نمایش پیش‌انتخاب قبلی انجام می‌شود.

دریافت ادامه راهنما:

pdf icon