نشست مدیران فناوری اطلاعات و یاد گیری الکترونیکی دانشگاه های برتر با رویکرد تعامل بهتر و بیشتر بین دانشگاه ها روز پنج شنبه4 دی ماه 1399 با حضور همه اعضا برگزار گردید.

محور های گفتگوی کارگروه مطرح شده در صحن عمومی:

1. به اشتراک گذاری تجربیات دانشگاه ها در خر ید سامانه ها
2 . جلوگیری از موازی کار ی در حوزه فناور ی
3 . رویکرد یکپارچه دانشگاه ها در برابر سامانه هایی مثل گلستان
4 . معرفی و عرضه سبد محصولات و راهکارهای موفق درونسپاری شده توسط دانشگاه ها
5 .همفکری و هم افزایی در خصوص توسعه یا خرید راهکارها ی جامع و مشترک مانند erp دانشگاهی .
6 . تعامل و مواجه یکدست تر با شرکتهای پیمانکار از جنبه های مختلف مانند تقسیم هزی نه های توسعه مشترک
وبرنامه های توسعه
7 . استخراج نیازمندی ها و مطالبه از سازمانهای مرتبط برای ارائه وب سرویسهای مرتبط با حوزه دانشگاهی
8 . به اشتراک گذاری تجربیات در خرید سامانه های اطلاعاتی موجود
9 . نقاط قوت و ضعف فروشندگان محصول
10 . به اشتراک گذاری تجربیات در خصوص اتصال سامانه ها به وزارت و سایر ارگانها
11 . به اشتراک گذاری تجربیات در خصوص خر ید محصول جدید در بازار در حوزه های پژوهشی، آموزشی،
فرهنگی، دانشجو یی
12 . ارائه سرویس رایگان به انجمن های علمی پژوهشکده ها ...
13 . لزوم پشتبانی از چندزبانی

WhatsApp Image 2020 12 25 at 16.59.35