با تلاش کارشناسان مرکز فاوا امکان تعریف انتقال تماس از طریق پورتال برای اساتید و کارکنان فراهم شده است و بر اساس دستورالعمل اعلام شده توسط معاونت محترم اداری و مالی و روابط عمومی محترم دانشگاه، کارکنان بایستی کار انتقال تماس را از طریق پورتال پویا انجام دهند و این موضوع در تمام زمان های دورکاری مدنظر قرار گیرد.

pooya

dransari

drsepehr