جلسه کارگروه حفاظت و امنیت بصورت مجازی و در بازه های یک ماهه برگزار میگردد.images

آخرین جلسه در تاریخ 30 مهرماه برگزار گردیده است .

از مصوبات جلسه می توان به تغییر آنتی ویروس بر روی کلاینت های دانشگاه اشاره کرد.