دوشنبه های هر هفته ریاست و معاون مرکز فاوا جلسه ای را با مدیران ادارات مرکز فاوا در خصوص مسائل هر حوزه پیگیری و بررسی  می نمایند.

DSC00034

DSC00037