تامين مقالات براي دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي به صورت يك گزينه در سامانه پاد قرار دارد و اين سامانه فقط در محدوده شبكه پرديس دانشگاه قابل دسترس است. در شرايط فعلي ناشي از بيماري كوئيد 19 كه منجر به عدم حضور افراد در دانشگاه شده است، تامين مقالات مورد نياز افراد از خارج دانشگاه با چالش مواجه شده است.براي رفع اين محدوديت، امكان تامين مقاله در پورتال هاي اساتيد، دانشجويان و كاركنان پياده سازي و به صورت آزمايشي فعال شده است. راهنماي اين امكانات به صورت پیوست ارائه می گردد.

1 02 5121 02 512