outsourcing product developmentدر تاريخ 19 شهريور 1399 جلسه اي با حضور اعضاي شوراي صنفي دانشجويان و رياست، معاون فني و رئيس اداره زير ساخت مركز فاوا برگزار شد.

خلاصه مباحث:

1. مرور برخی از مشکلات مربوط به تهيه زير ساخت مناسب سخت افزاري
1.1 . زمان نسبتا طولاني تهيه سرور به علل خارج از عهده مركز فاوا

2 . توجه به شرايط جاري كشور و تأثیرات ناشي از بيماري كرونا
2.1 .توسعه انفجاری و خارج از برنامه ریزی آموزش مجازي و نتیجتاً درگيري فوق العاده زياد منابع سخت افزاری و نیز پرسنل فاواي دانشگاه 

3. مرور فنی وضعیت انتخاب واحد
3.1.   راهبرد بهبود عملکرد سامانه ها در زمان انتخاب واحد، و چگونگی ادامه و تقویت آن مرور شد.
3.2.   بر اساس داده هاي سيستمي و لاگ ثبت شده در پايگاه داده دانشگاه، مشابه بودن وضعيت انتخاب واحد دانشجويان در اين نيمسال با نيمسال گذشته مشاهده شد.
3.3.   امکانات فراهم شده برای قابلیت جداسازي زمان انتخاب واحد دانشكده ها و توزيع تعداد كاربران، مورد توجه قرار گرفت.
3.4.   عملکرد موفق گروه كامپيوتر دانشگاه در دو ترم گذشته که از امكان جداسازی استفاده كرده است مرور شد.
3.5.   نحوه انعکاس موضوع جداسازی به مدیریت آموزشی دانشگاه جهت اعمال آن در تقویم ثبت نام ترمها مرور شد.

SelectCourse

4. مرور وضعیت فعالیتها در مرکز فاوا
4.1.   تشریح نحوه مديريت كارها شامل:
4.1.1. تيكتينگ (گزارش خطا در پورتال)
4.1.2. سامانه مدیریت پروژه (برنامه ريزي زماني و ثبت دقيق اقدامات و پيگيري ها)
4.1.3. مرور فهرست گسترده کارها و فشردگی آن