amuzeامکان درخواست آموزه (اعتبار مالی آموزشی) از پرتال پویا برای اعضای محترم هیئت علمی فراهم شده است.

برای دریافت راهنمای آموزه کلیک نمایید.