جایزه فاب نقره‌ای سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات کشور به پایگاه اشتراک دانش (پاد) دانشگاه فردوسی مشهد اعطا شد.
همچنین وب‌گاه دانشگاه فردوسی مشهد نیز به‌عنوان وب‌گاه برگزیده در این همایش مورد تقدیر قرار گرفت.