57839917

توسعه و راه اندازی امکان تکمیل اطلاعات ارایه دروس به صورت مجازی توسط استاد در پرتال برای اساتید محترم فراهم گردید.
برای دریافت راهنما لطفا کلیک نمایید.