به استحضار دانشگاهیان محترم مي رساند كه نيازمنديهاي نرم افزاري پيش آمده براي سامانه مكاتبات اداري (اتوماسيون) ارتقاي آن را ضروري ساخته است لذا مطابق برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته با شركت پشتيبان مربوطه، اين سامانه در تاريخ سه شنبه 1399/2/30 از ساعت 15 تا ساعت 23 در دسترس نخواهد بود. بعلاوه احتمال بروز اختلال جدي در روز بعد (چهارشنبه 1399/02/31 ) نيز وجود خواهد داشت.

اگر چه كه شركت پشتيبان سيستم ياد شده تعهد كمترين اخلال را داده است ولي حسب تجارب قبلي، اين عمليات ممكن است ايرادات غير منتظره اي را در پي داشته باشد كه رفع آن پس از دريافت گزارشها و بررسيهاي فني و در حين كار سامانه، ميسر خواهد بود. لذا نيازمند صبر و شكيبايي و همراهي همه همكاران محترم خواهد بود.

با احترام