با توجه به لزوم و اهميت استقرار سيستم ‌هاي اطلاعات مديريت در پيشبرد اهداف راهبردي دانشگاه و بر اساس مصوبه شوراي فاوا، اعضای کمیته راهبری MISو روسای کمیته در حوزه های مختلف از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، منصوب شدند.