دامنه رایانامه‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به um.ac.ir@ تغییر یافت.

بر اساس مصوبه شورای فاوا دانشگاه در تاریخ 9/8/1395 دامنه رایانامه کارکنان و اعضای هیات علمی به‌صورت um.ac.ir@ در نظر گرفته شد.

لازم‌ به ذکر است که رایانامه‌هایی که به دامنه‌های قبلی کارکنان (staff.um.ac.ir@) ارسال ‌شود، بر روی دامنه جدید نیز دریافت شده و این تغییرات هیچ تاثیری در سابقه و آرشیو رایانامه‌های آنان نخواهد گذاشت.