كتاب الكترونيكي «راهنماي استقرار زيرساخت ابري مبتني بر سامانه OpenStack» كه مستندسازي انجام پروژه زيرساخت ابري در دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف انتشار دانش تخصصي منتشر شد.