سند سياست امنيت اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

 

بسمه تعالي

سند سياست امنيت اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

نياز روزافزون به استفاده از فناوري‌هاي نوين در عرصه اطلاعات و ارتباطات، ضرورت استقرار يك نظام مديريت امنيت اطلاعات را بيش از پيش آشكار مي‌نمايد. امروزه شاهد بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش عمده‌اي از فعاليتهاي علمي پژوهشي در عرصه آموزش عالي كشور هستيم. فضايي كه چنين فعاليتهايي در آن صورت مي‌پذيرد با عنوان فضاي تبادل اطلاعات شناخته مي‌شود. فضاي مذكور همواره در معرض تهديدهاي الكترونيك يا آسيبهاي فيزيكي از قبيل جرايم سازمان يافته به‌منظور ايجاد تغيير در محتوا يا جريان انتقال اطلاعات، تخريب بانكهاي اطلاعاتي، اختلال در ارائه خدمات اطلاع‌رساني يا نظارتي و نقض حقوق مالكيت معنوي است.
از طرف ديگر با رشد و توسعه فزاينده فناوري اطلاعات و گسترش شبكه‌هاي ارتباطي، آسيب‌پذيري فضاي تبادل اطلاعات نيز افزايش يافته است و روشهاي اعمال تهديدهاي يادشده گسترده‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود. از اين‌ رو حفظ ايمني فضاي تبادل اطلاعات يا اطمينان از محرمانگي، صحت، دسترسي اطلاعات، از جمله مهمترين اهداف توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي می‌باشد.
در همين راستا و به‌ موازات تمهيدات فني اعمال شده، فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مصوبه شورا‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به استقرار سیستم مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مبادرت ورزيده است. بر این اساس سیاست های کلی امنیت فناوری اطلاعات دانشگاه به شرح ذیل می‌باشند:
- استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه به منظور پيش‌گيري از تهدیدات امنیتی که منجر به از دست دادن یا تغییر در اطلاعات می‌گردد.
- تاکید مدیریت دانشگاه بر حمایت از ایجاد، توسعه واستقرار این سامانه و بهبود مستمر آن
- التزام مدیریت دانشگاه به فراهم نمودن منابع و نیازمندیهای لازم جهت پیاده سازی و توسعه سامانه مدیریت امنیت اطلاعات
- آگاهي‌رسانی و آموزش به همه کاربران دانشگاهی و تامین‌کنندگان، نسبت به مسئولیت‌ها و وظایفشان در قبال اطلاعاتی از دانشگاه که به آنها دسترسی دارند.
- پیگیری و رسیدگی به جرایم رایانه ای بر اساس آئین نامه تخلفات رایانه‌ای دانشگاه
- بازنگری مداوم سالانه به منظورحصول اطمینان از صحت ودقت این سند
اين سند در تاريخ 21/10/1388 به تصويب شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه رسيد