فاکس مجازی (Virtual Fax) :

شماره هایی که برای فاکس اختصاص داده شده اند (فاکس دبیرخانه و..) ، همیشه آماده دریافت فاکس میباشند.

در غیر اینصورت برای دریافت فاکس شخصی حین مکالمه ، با فشردن کلید Tran و گرفتن شماره 11ستاره  وپس از شنیدن بوق فاکس با گذاردن گوشی ویا فشردن کلید Tran  ، فاکس آماده دریافت می شود.

 

نحوه ارسال و دریافت فاکس به تفکیک کاربران

دریافت

ارسال

 

از طریق اتوماسیون اداری

 دبیرخانه کارتابل دبیرخانه کارتابل نامه های وارده

از طریق پورتال مسئول دبیرخانه

دبیرخانه

از طریق اتوماسیون اداری

 کارتابل شخص مسئول 

از طریق پورتال

 پورتال شخص مسئول

گروه آموزشی و یا

فاقد دبیرخانه (همایش و..

از طریق پورتال

 منوی فناوری اطلاعات منوی ارتباطات نمابرهای دریافتی

از طریق پورتال

منوی فناوری اطلاعات منوی ارتباطات ارسال نمابر

اعضای هیأت علمی

از طریق پورتال

 منوی مدیریت شناسه ها و ارتباطات نمابرهای دریافتی

از طریق پورتال

 منوی مدیریت شناسه ها و ارتباطات ارسال نمابر

کارکنان حق التدریس

از طریق پورتال

 منوی فناوری اطلاعات  نمابرهای دریافتی

از طریق پورتال

 منوی فناوری اطلاعات  ارسال نمابر

کارکنان

 

دانلود توضیحات کامل راهنمای ارسال نمابر

 

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه