داخلی ۳۸۸۰+

نام و نام خانوادگی

مسئول امور رایانه

۳۲۳۱

نورعلیزاده جوان ، سعید

واحدهای اقماری دانشگاه

۳۵۳۷

احمدیان، حدیث

مدیریت تربیت بدنی

۳۸۸۱

علیرضا عبدی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۶۷۰۳

سیدرضا موسوی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۶۷۰۵

سید محمدحسین مدنی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳۷۱۵

زهرا رحیمی سبزواری

دانشکده دامپزشکی

۶۶۰۰

مرتضی سالاری

مدیریت آموزشی

۳۶۹۹

امیر شهریاری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۳۴۷۳

سمیه السادات مدرس

دانشکده علوم ورزشی

۴۳۷۳

محمدمهدی مطیعی

مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی

۶۹۰۹

روح اله معینی زاده

اداره امور تغذیه

۴۷۷8

سیدمحمدامین موسوی پور

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

۶۹۷۰

نسرین نوری

مجموعه خوابگاه های پردیس

۶۲۰۹

رضا احمدئی

دانشکده علوم ریاضی

۲۲۲۱

امید افشارزاده

سازمان مرکزی

6970

نسرین نوری

اداره رفاه و سلامت دانشجویان

۶۰۶۶

احسان سالاری

دانشکده مهندسی

۶۱۰۰

سیدرضا محمدنیا خراسانی

دانشکده مهندسی

۶۳۲۱

آلاء اکرامی فرد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

6320

امیر صداقت

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

۶۳۶۳

هانیه جعفری کندری

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۴۷۳۵

سمانه اکبرزاده

دانشکده کشاورزی

۴۷۳۷

رضا فعال

دانشکده کشاورزی

۴۰۴۱

مهدی برفرزا

دانشکده علوم

4183

لیلا خرمی

دانشکده علوم

۴۰۴۴

محمدرضا کلانی

دانشکده علوم

۶۵۶۵

فائقه فرهمندیار

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

۶۸۲۰

سان مهربان عمواوغلی رحیمی

دانشکده معماری و شهرسازی

۲۲۹۸

مهدی حافظی

مدیریت حراست

۴۹۶۹

جواد وکیلی

اداره انتظامات

۴۵۶۰

مجتبی نور افشان

پژوهشکده هوا خورشید