به منظور سرعت بخشیدن به فرایند ارائه خدمات به کارکنان محترم دانشگاه امکان صدور معرفی نامه برای استفاده از خدمات اقامتی سایر دانشگاه ها برای کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه از «طریق پرتال شخصی» فراهم شده است. pdf icon

322