در راستای پیشبرد فرآیند های الکترونیکی در حوزه های مختلف مشکلات فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در امور مربوط به صدور مجوز دفاع  و تسویه حساب فارغ التحصیلی مرتفع گردید. راهنماهای مربوطه پیوست می باشد.

 pdf icon

 pdf icon  pdf icon

 attachment 1354

attachment 1352