همکاران اداره پشتيبانی فنی

Ghahremani Bimakr Hosseini s

معصومه قهرمانی

رئیس اداره پشتیبانی فنی

in

 

فیروزه بی مکر

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

 

صدیقه حسینی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

Shahcheraghian Sadeghi Parsa

مصطفی شاهچراغیان

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

 

مجید صادقی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

 

مصطفی پارسا

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

Darabi Yousof Mayabi

ایمان دارابی

کارشناس مسوول تحقیق و توسعه

in

 

سمانه یوسف نژاد

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

 

مریم میابی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

Raouf

مرضیه رئوف نژاد

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in