همکاران اداره پشتيبانی فنی

Ghahremani Bimakr حسینی

معصومه قهرمانی

رئیس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

فیروزه بی مکر

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

صدیقه حسینی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

Shahcheraghian Sadeghi Parsa

مصطفی شاهچراغیان

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

مجید صادقی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

مصطفی پارسا

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

دارابی Yousof Mayabi

ایمان دارابی

کارشناس مسوول تحقیق و توسعه

in

 

سمانه یوسف نژاد

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

مریم میابی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

Raouf

مرضیه رئوف نژاد

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in