همکاران اداره سامانه‌های کاربردی

شکری  میلانی باقری

داود شکری

رئیس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

امید میلانی‌فرد

مسوول سامانه‌های پژوهشی و هوش سازمانی

in

 

امیدرضا باقری

کارشناس مسوول بانک‌های اطلاعاتی

in

Abroshan باغیشنی Fatahi

سیما آب روشن

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مریم باغیشنی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مهرناز فتاحی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

Bozorgnia Givan حبیبی

آرزو بزرگ نیا

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

علیرضا گیوان

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

هانیه حبیبی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

Hejazi-2 Hoshmand jafarkhani

صادق حجازی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مهدی هوشمند

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

شبنم جعفرخانی

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

Khoshro Madadian mahdipoor

نوشین خوشرو

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

ریحانه مددیان

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

بهاره مهدی‌پور

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

Mahdizade-r Mahdizade-s Manzari

ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

سمانه حاجی مهدیزاده زرگر

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

صبح منظری

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

صباغی سجادی شریعتی

وحید صباغی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

سیدحمیدرضا سجادی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مسعود شریعتی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

Taghizade Yazdanpanah

Nikdel

سمانه تقی‌زاده

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

زیبا یزدان پناه

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

عذرا نیکدل فاز

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

زحمتکش

 

 فرزین

 

 

نوید زحمتکش

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

مژگان فرزین

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in