مطالب

پروژه های در حال انجام

 

پروژه های در حال انجام

 

 b001 فصل سه: استقرار يا توسعه سيستمهاي سازماني يكپارچه

 

رديفعنوان پروژهشرح مختصرضرورت
1 يكپارچه‌سازي سيستمهاي مالي در حال حاضر در مدیریت مالی دانشگاه نرم افرازهای حوزه های کاری یکپارچه نیست که نیاز به یک پارچه سازی دارد.

حذف ورود اطلاعات اضافی به سیستمها و ارائه گزارشهای لحظه ای از وضعیت مالی دانشگاه

2 بازنگري FrameWork در حال حاضر سیستمهای کاربردی دانشگاه در قالب یک فریم ورک ارائه می شود که نیاز به بازنگری و تغییر دارد استفاده از تکنولوژیهای جدید نرم افزاری مانند ajax و ...
3 ارتقاي سيستمهاي یکپارچه نرم‌افزاري در حال حاضر پس از مدتی استفاده از سیستمها نگرشهای جدید ی ایجاد شده است که برای پاسخگویی به این نیازها تغییرات عمده و اساسی در تحلیل و طراحی سیستمها مورد نیاز است.

در خواستها و نیازهای جدید مدیریت

 

b001سایر فصول