همکاران واحد حوزه ریاست

tayerani dadras nouralizade

احسان طیرانی راد

مسوول حوزه ریاست

احمد دادرس

مسوول دفتر ریاست

سعید نورعلیزاده جوان

مسوول مرکز دانلود - امین اموال