باتوجه به ضرورت حفظ كارايي سامانه ها و استفاده بهينه از فضاهاي ذخيره سازي، داده هاي زير تا 10 تيرماه 1401 از منابع ذخيره سازي حذف خواهند گرديد.
• كليه تكاليف و پاسخ هاي امتحاني دانشجويان در سامانه vu كه تا تاريخ پانزده بهمن ماه 1400 آپلود شده است. (شامل ترم اخير نمي شود.)
• كليه جلسات ضبط شده دروس (وبينار و ديدار) مربوط به ترم بهمن ماه 1400-1399

لذا در صورتي كه اساتيد محترم نياز به نگهداري و حفظ تكاليف و جلسات ضبط شده دروس دارند بايد تا قبل از موعد مقرر نسبت به ذخيره و دانلود روي كامپيوتر محلي اقدام نمايند.