به منظور ثبت اطلاعات کارت واکسیناسیون دانشگاهیان این قسمت طراحی و پیاده سازی شده است. کارمندان، اساتید و دانشجویان از طریق پرتال پویا و با استفاده از سامانه دریافت کارت واکسن وزارت بهداشت، می توانند اطلاعات واکسیناسیون خود را ثبت نمایند.

pdf icon