به منظور استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده ، این سامانه ایجاد شده است.pdf icon


 ویژگیها

  • ایجاد فرایند الکترونیکی نظام جامع نظارت و ارزیابی دانشگاهها
  • محاسبه حق الزحمه بازدیدکنندگان

118