این امکان جهت ارسال پیامک و ارسال اعلان در پورتال دانشجویانی که کمتر از کف واحد انتخاب، واحد داشته اند ایجاد شده است.
ويژگي‌ها
• جهت ارسال پیامک و ارسال اعلان در پورتال دانشجویانی که کمتر از کف واحد انتخاب، واحد داشته اند.

pdf icon

512